HVG CONSULT HOLLAND

ADVISERING EN REÏNTEGRATIE

 

Hoofdkantoor te Zwolle

Pletterstraat 75 en 77

8011 VG Zwolle

 

Regiokantoren in Soest en Hengelo (Ov)

 

 

Wie zijn we?

Wat doen we?

Hoe doen we dat?

De HVG groep bestaat sinds 1988. In het prille begin waren we vooral bezig met het uitvoeren van gedragstherapie voor mensen met psychische klachten. U vindt bij ons gedragsspecialisten, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, bedrijfsfysiotherapeuten. Gemeenschappelijk is dat we ons richten op het ontwikkelen van mensen. Dat kan een rol spelen bij ziek zijn, bij coaching, bij organisatieontwikkeling. Het belangrijkste motief daarvoor is, dat mensen of teams zijn aangelopen tegen afname van productiviteit, van welzijn of vaak ook van een stuk broodnodig geluk.

  

De HVG groep werkt niet op alle gebieden. De gebieden waarop we ons vooral onderscheiden zijn stressmanagement, competentieontwikkeling en training. Ook de afgelopen periode is ons klantenbestand op die gebieden verder gegroeid. Samen met u hebben we op die 3 gebieden veel succes verkregen. We geven teamtrainingen, individuele begeleiding en coaching en bouwen effectieve methoden verder uit.

 

We trainen teams op de werklocaties of in conferentiecentra. Op onze 3 kantoren vinden vooral individuele gesprekken plaats. We gebruiken een aanpak, die blijft hangen. Deelnemers werken met huiswerkopdrachten en oefenen thuis of op werk met uitgekiende oefeningen. Steeds vaker worden ervaringen en tips tussentijds per e-mail uitgewisseld. Ook zijn onze trainers en consultants te vinden op de werkplek om concrete adviezen te geven aan management en leidinggevenden. Nieuwe aanmeldingen worden binnen 2 tot 3 werkdagen in beweging gebracht.

 

 

Onze 3 belangrijkste deelgebieden:

 

 

                                                                              

 

Stressmanagement                                             Training                                                         Competenties

 

 

 

 

Onder stressmanagement verstaan we al die activiteiten, die erop zijn gericht om de effecten van niet productieve stress beter onder controle te krijgen. Niet productieve stress levert ziekte op, kost onnodige energie, vraagt meestal om vervanging van een zieke medewerker en kost per saldo veel geld.

Bij de HVG groep vallen onder stressmanagement:

 Reïntegratiebegeleiding

► Stresspreventie

Personal coaching

Burnoutbegeleiding

► Sociale vaardigheden

 

Er wordt wel eens beweerd, dat “happy workers are good attendants”. (gelukkige werknemers zijn goede deelnemers). De arbeidstevredenheid blijkt echter niet de enige voorspeller te zijn voor het ontstaan van verzuim. Een belangrijke rol is weg gelegd voor de inschatting van een medewerker of hij zichzelf in staat voelt om de stap te gaan maken tot het ziek melden. Ook speelt in dit afwegingsproces mee of de werkgever voldoende ondersteuning biedt in de preventie en in het terugkeerproces. We vinden dat open communicatie tussen werkgever en medewerker een belangrijke voorwaarde is voor het gehele herstelproces.

 

In onze aanpak zitten een aantal duidelijke kenmerken:

 

        uit vinden wat werkt en daarmee aan de slag gaan

        stoppen met nutteloze zaken en alternatieven inzetten

        kleine stappen maken en zorgen voor succesjes

        leren denken in oplossingen

        toepassen van effectieve vaardigheden

 

 

 

ONZE AANPAK BIJ PROBLEMATISCH VERZUIM EN DE AANDACHTSPUNTEN

                  

 

Preventie van verzuim

Denk aan primaire interventie

 

 

 

 

Signaleren van langduriger verzuim

Denk aan vage klachten, de verzuimhistorie m.n. kortdurend verzuim of recidief verzuim, stressoren op werk, thuis en medicalisering.

 

 

 

 

 

Opstellen van een probleem analyse

Denk aan het medische en psychologische beeld, de lopende behandeling of interventie, de stressoren en het copinggedrag

 

 

 

 

 

 

Opstellen van een interventieplan

Denk aan de samenhang met opstellen reïntegratieplan. Maak belemmeringen en mogelijkheden SMART.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering en bewaken voortgang interventieplan

Denk aan verantwoordelijkheden medewerker en de werkgever. Let op verstoringen in de uitvoering van het interventieplan.

 

 

 

 

Procesverbetering en

bewaking

Denk aan advisering werkgever over opstellen protocol voor problematisch verzuim. Denk aan overleg met Arbodienst.

 

 

 

 


             

Competenties ontwikkelen

 

Wat is competentieontwikkeling? We geven voor de helderheid een iets bredere uitleg. Bedrijven staan voor steeds meer concurrentie. Onze bedrijvigheid is niet uitsluitend meer nationaal maar steeds meer internationaal. Dat stelt andere eisen aan mensen en aan processen. Het is belangrijk dat we leren om in te spelen op nieuwe kansen, dat we ondernemerszin hebben, dat onze efficiency steeds verder verbeterd. Deze eisen hebben ook gevolgen voor medewerkers. Het succes van medewerkers is zeker ook het succes van de organisatie.  Mensen vormen organisaties. In het spanningsveld tussen deze verschillende eisen is het competentiemanagement ontwikkeld.  Om een betere samenhang te krijgen tussen doelen en eisen van de organisatie aan de ene kant en een zo effectief mogelijke inzet van medewerkers aan de andere kant werken we met het ontwikkelen van competenties. Onder competenties verstaan we dan persoonlijke bekwaamheden van mensen, zoals deze tot uitdrukking komen in hun gedrag. Het gaat over concreet en meetbaar gedrag. Het aantal competenties, dat we in de competentieontwikkeling gebruiken is ongeveer 40.

Onder competentieontwikkeling vallen meerdere deelproducten:

► Organisatiebegeleiding en managementadvisering

► Teamtraining

► Implementatietrajecten

► Advisering

 

 

Praktijkvoorbeeld:

Voor een gemeente verzorgden we het leren omgaan met competenties. We inventariseerden de stand van zaken en bespraken met het Management en HRM hoe de verschillende implementatiestappen gemaakt konden worden. Onder andere ontwikkelden we een inventarisatieformulier en selecteerden met het management de organisatorische kerncompetenties en de

persoonlijke competenties. Daarna trainden we verschillende afdelingen in het geven van feedback en wederzijdse coaching. In

het verdere traject ondersteunden we medewerkers bij het opstellen van het POP formulier en gingen we met het management

na in hoeverre cultuurontwikkelingen gewenst waren bij het omgaan met de ontwikkelingsplannen. Verder waren we betrokken

bij het coachen en trainen van leidinggevenden in het effectiever omgaan met POP ontwikkelingen en het vrij maken van

budgetten voor het gewenste opleidingsbeleid in samenhang met de wenselijke organisatiedoelen.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training en scholing

Waarom training van medewerkers? Er is regelmatig onderzoek gedaan naar de samenhang tussen werktevredenheid en de inzet van training en scholing. Hier blijkt een belangwekkende correlatie tussen te bestaan.  Organisaties, die medewerkers ruimte voor scholing en ontwikkeling aanbieden blijken langere tijd hun medewerkers vast te kunnen houden. Deze organisaties scoren hoger op de lijst van organisaties waar mensen graag willen werken.

De producten, die wij aanbieden zijn gericht op medewerkers en leidinggevenden. We denken mee over doorstroming en mobiliteit. Verder vindt u bij ons een aanbod aan resultaatgerichte coachingstrajecten, waarbij vooraf doelstellingen of eindtermen worden vastgesteld.

 

Hieronder vallen de producten

►Verbeteren van samenwerking in teams

►Loopbaanontwikkeling

►Resultaatgerichte coaching

►Management coaching

 

 

Praktijkvoorbeeld:

Een organisatie heeft een team van high potentials met een hoge instroom en uitstroom van medewerkers. Iedereen is vooral

gericht op het leveren van hoogwaardige individuele prestaties. Daarmee blijkt de samenwerking in het team onvoldoende

gestalte te krijgen.  We worden gevraagd een plan van aanpak op te stellen en een training met begeleiding te verzorgen. In de

groepsintake bespreken we de organisatiedoelen en de afgeleide teamdoelen en maken we een opzet van de individuele leerbehoeften.

Met het team bewerken we op 2 trainingsdagen de fases van teamontwikkeling en zoeken we naar verbindende factoren tussen

medewerkers.. Met het team en de teamleider oefenen we vergader- en overlegsessies en maken analyses. Vervolgens wordt een

werkprogramma ontwikkeld waarmee het team aan de slag gaat. Daarna hebben we met het team enige keren een evaluatiebespreking

over de effectiviteit van de samenwerking en de uitvoering van de individuele leerdoelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Een overzicht van onze aanmeldingen:

organisaties voor competentieontwikkeling

leidinggevenden en medewerkers, die coaching nodig hebben om beter te kunnen presteren in hun functie;

zieke medewerkers met psychische of emotionele klachten, die onder controle zijn bij een Arbo-dienst.

medewerkers, die in een conflictsituatie verkeren met hun werkgever;

zieke medewerkers, die in het 2e ziektejaar zitten en geen aanspraak kunnen maken op een WAO uitkering;

medewerkers, die aanvullende gedragsvaardigheden nodig hebben om te kunnen blijven functioneren;

medewerkers met loopbaanvraagstukken of waar bedrijfspsychologisch onderzoek nodig is.

teams voor teamontwikkeling

 

 

Waarom de keuze voor de HVG groep:

1. Ervaring sinds1988;

2. Een uitstekende reputatie;

3. 98% succesvolle reïntegratie;

4. Snelle opstart van trajecten;

5. Trainen en onderzoeksontwikkeling;

6. Een vaste concurrerende prijs zonder nacalculaties achteraf;

7. Een team van geëngageerde en enthousiaste professionals.

 

In welke sectoren bevinden zich onze klanten:

Onderwijs

Omroeporganisaties

Banken

Onderwijsinstellingen

Trainingsorganisaties

Overheid

Arbodiensten

 

Voor welke andere trainingen kunt u bij ons terecht?

Coaching

Rationele emotieve training

Grenzen stellen en assertiviteit

Effectief omgaan met kritiek

Omgaan met weerstand

Conflicthantering

Stresspreventie

Spierrelaxatieprogramma

Denkvaardigheden

Managementtraining

Persoonlijke effectiviteit

Resultaat gericht management

 

 

Visie

We zien ons werk als deel van een grotere opdracht, waarin we mensen door stresspreventie, coaching en competentieontwikkeling ondersteuning bieden om in een complexe wereld op een effectieve en gezonde manier te kunnen functioneren.

 

Hoe u ons kunt bereiken

Via uw bedrijfsarts van de Arbo-dienst of personeelsfunctionaris van uw bedrijf. Sturen van een e-mail aan info@hvg.biz of een faxbericht sturen aan HVG Consult Holland fax 038-4238240. Als u ons 06 nummer inspreekt voor snelle interventie wordt u terug gebeld voor een directe afspraak.

Nummer is  06-51125668.

 

Financiering:

Als u wordt aangemeld via een Arbo-dienst worden de kosten van training meestal door de werkgever vergoed. Ook vinden er vergoedingen plaats via de Wet REA en bij onderwijspersoneel via het Vervangingsfonds. We maken geen gebruik van verzekeringen.


Toelichting op de trainingen:

Coaching

Sedert 1988 geven we coaching aan een brede doelgroep van zowel leidinggevenden als medewerkers. Waarom geven we coaching? Ten eerste zitten we in en wereld vol verandering en vol beweging. Op TV, in de kranten, in magazines krijgen we er dagelijks informatie over. Ook op uw werk zijn er veranderingen bij voorbeeld in uw functie, in verantwoordelijkheden, met een andere aansturing. Ten tweede zien we, dat zowel managers als medewerkers een vorm proberen te vinden om aan die veranderingen gestalte en sturing te geven. Dat komt tot uitdrukking in het ontwikkelen van nieuwe visies of in een andersoortig gedrag. Ten derde zien we, dat door al die veranderingen aan organisaties andere eisen worden gesteld. Er is behoefte aan een ander product of een andersoortige dienstverlening. De klant stelt andere eisen dan voorheen. Om die drie bewegingen te kunnen ondersteunen bieden we coaching aan. Een gemiddeld pakket bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten van een uur. Vaste onderdelen zijn een interview met de gecoachste om eindtermen af te spreken en een evaluatie met de direct leidinggevende.

 

Rationele emotieve training

We leren u in onze RET training hoe u een beter evenwicht kunt krijgen tussen uw emoties, uw gedachten en uw gedrag. Vaak horen we van onze deelnemers dat ze in paniek raken door hele specifieke gebeurtenissen of dat emoties buitensporige vormen gaan aannemen. In deze training ontdekt u hoe u door het bewust worden van uw gedachten en het wijzigen van uw gedachten over de vele situaties, die u meemaakt gezonder kunt gaan leven.

 

Grenzen stellen en assertiviteit

In een complexe werld als de onze ontkom je er niet aan om te gaan met anderen. In een ideale wereld zou iedereen proberen om de ander in zijn of haar waarde te latenen hadden we geen last met mensen, die doelbewust proberen om onze grenzen te overschrijden. We leven echter in een wereld, die niet ideaal is en waarin veel mensen anders denken dan wij en waarin het overschrijden van persoonlijke grenzen meer regel is dan uitzondering. In deze training leren we u hoe u daaraan een halt kunt toeroepen en oefenen we aan de hand van uw praktijksituaties effectief gedrag.

 

Effectief omgaan met kritiek

Veel mensen gaan gebukt onder kritiek of vinden het lastig om zelf kritiek te geven. Wij vinden, dat de functie van kritiek vooral zou moeten zitten in het verbeteren van samenwerking tussen mensen. Kritiek dus als opbouwende en ondersteunende kritiek. In de praktijk komt daar helaas nog niet zo veel van terecht. Daarom leren we mensen hoe je anders om kunt gaan met kritiek. Bij voorbeeld door los te komen van de negatieve aspecten of door te gaan zien wat de kritiekgever eigenlijk bedoelt met de kritiek. Vervolgens leert u effectief te reageren.

 

Omgaan met weerstand

Een belangrijk aspect bij weerstand is, dat u er ook zelf een belangrijke rol in speelt. In deze training leert u hoe u anderen effectief kunt beinvloeden, hoe u weerstanden kunt doorbreken, hoe u commentaar kunt geven, hoe u gezag kunt opbouwen, welke rol u innneemt in overlegsituaties.. De training is zeer praktisch van aard en kan vooral zijn nut bewijzen als u regelmatig in impasse-situaties verkeert of als uw interacties heel anders uitpakken, dan u wilt. Deze training wordt vooraf gegaan door een intakegesprek.

 

Conflicthantering

Deze training is bedoeld voor mensen, die regelmatig te maken hebben met het omgaan en moeten oplossen van conflicten. We leren u hoe u uw houding kunt verbeteren, hoe u meer inzicht krijgt in het conflictproces en de dynamieken, die daarin een rol spelen.

 

Stresspreventie

Naarmate mensen langer onderhevig zijn aan stressgevende situaties zien we, dat we gaan over-reageren. In de kern is stress een natuurlijk en belangrijk deel van ons leven. Als er geen stress zou zijn was er ook geen ontwikkeling. Ons lichaam reageert zowel op positieve stress als negatieve stress. Met name negatieve stress brengt ons zowel lichamelijk als emotioneel uit evenwicht. In de training stresspreventie leert u om gebeurtenissen op een meer realistische wijze tegemoet te treden. Dus niet meer energie gebruiken dan per se noodzakelijk is. Aandachtsgebieden in de training zijn bij voorbeeld ontspannen, acceptatie, rationeel denken, organiseren van omstandigheden, loskomen van de neiging tot voortdurende competitie met anderen.

 

Spierrelaxatieprogramma

We passen de methodes toe van onder andere Jacobsen. De keuze daarvoor werd bepaald door het feit, dat deze in allerlei situaties zijn toe te passen. Het maakt niet uit of u in een vergadering zit, in het openbaar vervoer of thuis. U kunt ter plekke de ontspanning leren oproepen. We combineren dit programma vaak met grenzen stellen en assertiviteit of omgaan met kritiek.

 

Teamfunctioneren

Uit ervaring weet u, dat een team niet altijd even effectief functioneert. Er kan van alles mis gaan in de samenwerking binnen een team of in het functioneren van het team op zich. In deze training kijken we naar allerlei factoren, die de beweging in een team veroorzaken. We kijken naar uw visie als leidinggevende op het teamfunctioneren en ook naar uw aanpak. Bent u er voldoende van bewust, dat er allerlei rollen in uw team worden vervuld en dat er soorten van gedrag door de teamleden worden uitgeoefend, die wellicht haaks staan op wat u zou willen. We leren u meer inzicht te krijgen in die processen en vervolgens ook handvatten te ontwikkelen om het teamfunctioneren te verbeteren. Ook hier gaat een uitgebreide intake vooraf aan de training.

 

Denkvaardigheden

Weinig mensen realiseren zich, dat de werkelijkheid vele gedaantes heeft en zich op verschillende manieren aan ons kan voordoen. Als u vermoeid bent of juist zeer uitgerust zal de wereld er anders kunnen uitzien. Maar hoe kijkt u dan naar de wereld? De ene mens is meer gericht op het analyseren van lastige situaties terwijl een ander veel meer op samenhang is gericht. De ene mens houdt van het bestuderen van geschiedenis en de ander is helemaal weg van wiskundige vraagstukken. In deze training leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden meerdere denkvaardigheden aan en leert u bestaande denkvaardigheden uit te bouwen.

 

Managementtraining

In deze training leert u hele praktische managementvaardigheden aan zoals time management, probleemoplossing, teambegeleiding, prioriteiten stellen, stijlen van leidinggeven, onderhandelen, coaching, motiveren. De training wordt meestal gegeven in de vorm van een maatwerktraining en wordt vooraf gegaan door een intake en een doelstellend gesprek.

 

Persoonlijke effectiviteit

Het gaat hier om een training, die erop is gericht om de deelnemers bewust te maken van hun gedrag en hoe dit gedrag een rol kan spelen in het omgaan met anderen. In de training leren de deelnemers hun eigen grenzen te verleggen door meer te gaan experimenteren met lastig gedrag van anderen en van zichzelf, leren meer initiatieven te nemen in het leggen van contacten of moeilijke kwesties te gaan bespreken. Deelnemers worden zich ook bewust van spanning, die ze ongemerkt uitwisselen. Er worden diverse managementtechnieken toegepast als time management en conflicthantering en er wordt gekeken naar persoonlijke kwaliteiten en allergische reacties. Vooraf vindt een intakegesprek plaats.

 

Resultaat gericht management

We bieden dit product aan organisaties aan om ze te helpen allerlei soorten van managementinstrumenten effectiever met elkaar te verbinden. Het gaat per saldo om het leren vergroten van de resultaten. Resultaten zijn niet afhankelijk van 1 individu maar het gaat om een samenspel van mensen en processen. Vragen, die die bij voorbeeld aan bod komen gaan over de indeling van bevoegdheden of hoe prestaties beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Ook gaat het over de manier waarop medewerkers en leidinggevenden om gaan met tegenslagen en hoe de algemene motivatie kan worden verhoogd. Het gaat hierbij om een maatwerktraject waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de feitelijke wensen van de

opdrachtgever en medewerker.

Voor het aanvragen van informatie kunt u e-mailen naar: info@hvg.biz. Voor mondelinge informatie kunt u bellen met ons centrale GSM nummer 06 51125668.


HVG CONSULT HOLLAND  Specialisten in lerende ontwikkelingen

Bezoekadres hoofdkantoor Pletterstraat 75 en 77, 8011 VG Zwolle. Regiokantoor Birkstraat 95, 3768 HD Soest. Steunpunt in Hengelo (Ov).

Fax hoofdkantoor +31 (0)38-4238240

Ingeschreven KVK HR08083232 Bankrek. 56.03.13.500